Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

11 i 12 sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 7 czerwca 2019 r. i 5 lipca 2019 r.

 

W skład porządku obrad 11. sesji Rady Miejskiej weszły dwa elementy związane z oceną pracy organu wykonawczego – burmistrza. Wynikają one z obowiązujących ustaw i są obowiązkowe. Pierwszy element, to wchodzące do samorządów od bieżącego roku – wotum zaufania. Jego podstawą jest raport o stanie gminy przedstawiający działalność organu wykonawczego w poprzednim roku. Raport o stanie gminy Ropczyce za 2018 rok przedstawił Radzie Miejskiej burmistrz Bolesław Bujak; dla mieszkańców raport został opublikowany na stronie Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Drugi element oceny organu wykonawczego to absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Jego podstawą jest przede wszystkim sprawozdanie z wykonania budżetu (również udostępnione publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz sprawozdanie finansowe, a także informacja o stanie mienia, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Obydwie oceny są pozytywne.

Podstawowe dane liczbowe ze sprawozdania z wykonania budżetu:

plan dochodów wynosił 123 163 034,27 zł, co zostało zrealizowane w kwocie 121 776 907,69 zł (98,87%).  Plan wydatków wynosił 125 282 454,88 zł, zaś realizacja: 120 298 549,60 zł (96,02 %). Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 23 609 218,00 zł (19,39 % dochodów zrealizowanych. Na koniec roku planowano deficyt w wysokości 2 119 420,61 zł. wykonanie dochodów w porównaniu do wydatków zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 478 358,09 zł. Jak wcześniej zostało wspomniane, dane szczegółowe – liczbowe i opisowe, dotyczące dochodów i wydatków budżetowych, zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które jest ogólnodostępne (BIP ropczyckiego Urzędu Miejskiego).

Przedstawiając Raport o stanie gminy, burmistrz podkreślił, że atutem miasta i gminy Ropczyce jest otwartość na potencjalnych inwestorów gospodarczych i przemysłowych, co przejawia się objęciem znacznych obszarów miasta miejscowymi planami zagospodarowania na działalność przemysłową – jeden liczy około 200 ha na obszarze Czekaja, drugi około 70 ha w rejonie ul. Przemysłowej. Ten drugi obszar będzie stopniowo, zaczynając od projektów technicznych, wyposażany w infrastrukturę: drogę, odpływ wód opadowych, zasilanie energetyczne, wodę i kanalizację. Również w ramach raportu i procedury wotum zaufania, burmistrz przypomniał o najważniejszych celach działania samorządu, którymi są: edukacja oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska. Dbałość o edukację przejawia się troską o bazę oraz o poziom kształcenia uczniów. W minionym roku największe inwestycje w bazę dotyczyły Szkoły Podstawowej nr 1 (hala sportowa) oraz Brzezówki (budowa szkoły), jak również osiedli Witkowice i Pietrzejowa (decyzja o zakupie nieruchomości o powierzchni 1,7 ha na budowę szkoły). Ochrona środowiska w minionym roku głównie polegała na przygotowaniu i rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach: Kolonia, Rzeszowska, a także w sołectwie Gnojnica i na osiedlach: Brzyzna i Granice. Nie mniej ważna jest realizacja projektu na rzecz mieszkańców dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Inwestycje te to nie tylko ściśle pojęta ochrona środowiska – powietrza i gleby, ale również wyższy poziom życia mieszkańców. W dyskusji nad raportem o stanie gminy głos zabierali radni. Podkreślali to, co ich zdaniem zasługuje na pozytywną ocenę, jak m.in. nakłady na zakup sprzętu i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej, wspieranie seniorów, rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, czy wyjście z kanalizacją na obszar wiejski. Z troską mówili o sprawach infrastrukturalnych, jak między innymi o potrzebie budowy wodociągów w obszarze wiejskim.

Oprócz tego, podczas 11 i 12 sesji rada pracowała nad szesnastoma projektami uchwał, z których piętnaście zostało zatwierdzonych. Uchwały dotyczą: zmian w budżecie gminy i w prognozie finansowej, emisji obligacji gminnych (jest to rodzaj kredytowania się; podstawa – 12 mln zł, wykup obligacji w latach 2023-28, oprocentowanie zmienne na podstawie WIBOR6M oraz marża, przeznaczenie środków: budowa kanalizacji), zwiększenia wydatków na usługi terapeutyczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmiany w strefie płatnego parkowania (zainstalowanie parkometrów), ustalenia wzoru wniosku na wypłatę dodatku energetycznego, przyjęcia stanowiska w kwestii zarzutu odnośnie uchwały z 2015 r. nr XV/132/15 r. ustalającej opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych, spraw organizacyjnych oświaty od nowego roku szkolnego (zatwierdzenie sieci szkół podstawowych), przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, zbycia nieruchomości,  nabycia nieruchomości – zgodnie z planem miejscowym na cele sportu i rekreacji, prośby do samorządu województwa o budowę kolejnego odcinka chodnika na terenie Łączek Kucharskich ze środków urzędu marszałkowskiego, decyzji o projektowaniu odbudowy mostów na Wielopolce: dwa na terenie Łączek Kucharskich i jeden na Chechłach.

W sprawozdaniu z działalności gminy w okresie międzysesyjnym burmistrz przekazał informacje o najważniejszych działaniach realizowanych przez administrację samorządową oraz o okolicznościach mających wpływ na sytuację samorządu. Jednym z tematów, w który, bardzo się angażuje kierownictwo gminy w ramach swoich możliwości, są działania w kwestii zabezpieczenia, na ile to zależy od gminy, ludzi i mienia przed zalewaniem w sytuacjach podobnych do tej z maja br. W związku z informacjami o powstających programach pomocowych poszukiwane są tereny do budowy małych zbiorników retencyjnych (ok. 2 – 3 ha) lub tzw. oczek wodnych (ok. 20 – 30 arów) zatrzymujących wodę na kilka godzin i dni. Dotyczy to w szczególności rejonów potoków dopływowych Malanka i Niedźwiadka. Również w ramach zabezpieczenia powodziowego na bieżąco czynione są zabiegi o dotacje z przeznaczeniem na sprzęt dla OSP. W ramach zapobiegania podtopieniom podjęto decyzje o projektowaniu przebudowy mostów na Wielopolce: dwóch na terenie Łączek Kucharskich i jednego na Chechłach oraz zlecono projekt odnowy całości infrastruktury ulic Kościuszki, Króla Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej. Opracowana dokumentacja będzie podstawą wniosków o dofinansowanie tych celów ze środków rządowych lub unijnych. 

            19 czerwca zakończył się rok szkolny 2018/19; w szkołach kontynuowane są przygotowania do otwarcia roku 2019/20. Poprzez odpowiednie zmiany budżetowe, przede wszystkim przez wykorzystanie środków z tzw. nadwyżki budżetowej, została zgromadzona pula środków na remonty obiektów oświatowych, co umożliwi zamknięcie przetargów i podpisanie umów na wykonanie zadań w okresie wakacji. Z końcem minionego roku oświatowego wygasło kształcenie gimnazjalne. W systemie gminnej oświaty będzie mniej uczniów, a w konsekwencji – niższa proporcjonalnie subwencja oświatowa. Z nowym rokiem szkolnym pojawia się trudne do rozwiązania sprawy finansowe wynikające z nieplanowanej podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września br. (trzeba pamiętać, że płace i podwyżki dla nauczycieli przedszkoli są finansowane w całości z budżetu gminy).

Inwestycje oświatowe:

- szkoła w Brzezówce znajduje się w końcowym etapie realizacji; kolejny krok to wyposażenie obiektu przed 1 września

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 – budowa przebiega bez zakłóceń; jest to obiekt niezwykle potrzebny, aby dzieci nie były narażone na kłopoty zdrowotne, zwłaszcza w drodze powrotnej z lekcji wychowania fizycznego odbywających się na hali przy ul. Konopnickiej, gdzie gmina posiada 1/2 własności.

Kanalizacja:

- gmina sfinansuje część udziału własnego w koszcie tej inwestycji w formie obligacji. Poziom zaawansowania prac trzech zadań kanalizacyjnych wygląda następująco: rejon ulic Kolonia i Rzeszowska jest wykonany w około 70%, rejon Gnojnicy – w około 78%, zaś osiedla Brzyzna i Granice – 38%. Analizując niższy stan realizacji ostatniego zadania w porównaniu do pozostałych dwóch nasuwa się wniosek, że niestety, wiele osób z tych ostatnich osiedli (od wielu lat miejskich) nie jest przygotowanych na taką inwestycję.      

Przedsięwzięcia drogowe:

- zakończyła się akcja tzw. remontów cząstkowych i likwidacja przełomów. Po rozstrzygnięciu przetargów realizowane są prace przy odnowie dziesięciu odcinków dróg przeznaczonych do remontu w tym roku

- podpisane zostały umowy na poprawę dojazdów do obiektów oświatowych w terenie (od dróg głównych); dotyczy to przedszkola/szkoły w Brzezówce (wraz z parkingami), przebudowy ul. Konarskiego pod kątem utworzenia zatoki dla wysiadających/wsiadających przed Szkołą Podstawową nr 5, przebudowy poszerzającej wjazd do Przedszkola nr 1
– oddano dwa place budowy w celu wykonania dwóch linii oświetlenia ulicznego wyznaczonych na bieżący rok w Łączkach Kucharskich i Lubzinie

- do funduszu dróg samorządowych został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji ul. Skorodeckiego wraz z budową chodnika. [...]

 

 

 

 

Zgaduj-zgadula

    

7 czerwca 2019 r. w SP w Brzezówce odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali czytanego tekstu i wspólnie rozwiązywali niełatwe zagadki językowe. Ich zadaniem było także wykonanie własnej zgaduj-zgaduli. Zabawa słowami i potyczki językowe były głównym zagadnieniem spotkania czytelniczego. Prace dzieci uczestniczących w zajęciach będą zaprezentowane w gablocie bibliotecznej w holu DK w Brzezówce. Szkoła Podstawowa w Brzezówce od września 2019 r. rozpocznie swoją działalność w nowym budynku. Współpraca pomiędzy SP, nowym przedszkolem i biblioteką będzie trwała i systematyczna. [...]

W Lubzinie też czytamy dzieciom

Dwóch bohaterów, obaj odważni. Pierwszy – Witold Pilecki, bohater, który walczył za Ojczyznę. Drugi Kuba, zwany Rudzikiem, który też walczył, ale o siebie i swoje zdrowie, by z małego grubaska lubiącego słodycze, stać się wysportowanym i szczupłym nastolatkiem. Tych dwóch, jakże inspirujących historii, wysłuchały dzieci podczas tegorocznej edycji akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w lubzińskiej bibliotece. O Chłopakach chojrakach Marcina Prokopa i Zwierzeniach Rudzika Fastfudzika Ireny Mikołajek czytali zaproszeni goście: Marta Cierpiał – zastępca przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Lubzinie i Dariusz Skórski – radny Rady Miejskiej w Ropczycach, którym serdecznie dziękuję za włączenie się w tę piękną akcję.

Filia MiPBP w Lubzinie

 

I ty możesz zostać artystą

      

Z piątku na sobotę, 5/6 lipca 2019 r., w godzinach 18:30-8:30 w Oddziale dla Dzieci odbyła się cykliczna impreza czytelnicza ph. „Noc w bibliotece”, której celem jest popularyzacja i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i zainteresowanie najmłodszych biblioteką.

„I ty możesz zostać artystą”, bo takie było tegoroczne hasło, zgromadziło 18 dzieci, które nocowały w bibliotece. Do wspólnej zabawy dołączyły także dzieci mieszkające nieopodal biblioteki. Impreza rozpoczęła się od pleneru malarskiego, którego inspiracją był obraz Józefa Mehoffera pt. „Tajemniczy ogród”. Zadaniem dzieci było wykonanie płaskiej pracy plastycznej w technice malarskiej z perspektywy lotu ptaka. Dzieci malowały z natury to, co ich otacza, owady i roślinność.
Po pracy twórczej był poczęstunek, po którym na uczestników zabawy czekały dalsze atrakcje, przygotowane przez Animinka. Na placu za biblioteką zaczęła się taneczna zabawa. W towarzystwie fruwających mydlanych baniek i mroźnych płatków śniegu zaczęły się harce. W rytmie dziecięcych piosenek i melodii Tosia i Dyzio umilali zebranym czas. Tosia tworzyła przepiękne tatuaże na rękach dzieci, a Dyzio wyczarowywał z balonów przeróżne bajkowe przedmioty. Można było spróbować pysznego popcornu i osłodzić się cukrową watą. [...]

 

 

 

 

Powitanie lata w Witkowicach


16 czerwca br. przy Domu Kultury na osiedlu Witkowice w Ropczycach odbyła się impreza plenerowa pn. „Powitanie lata”, która zgromadziła wielu uczestników.

Organizatorami wydarzenia byli Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic wraz z prezes Marią Golenia, a zarazem wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Ropczycach. Goście i mieszkańcy mogli miło spędzić niedzielne popołudnie, korzystając z różnych atrakcji, między innymi: przejażdżki kucykami i kolejką, pokazów fryzjerskich i kosmetycznych, plenerowej strzelnicy ZS „Strzelec”, dmuchanych zjeżdżalni i pysznego regionalnego jedzenia przygotowanego przez miejscowe Koło Gospodyń i Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic. Imprezie towarzyszyła wystawa rzeźb Wiesława Totona oraz pokaz ewakuacji poszkodowanych z płonącego budynku w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach. Gry, zabawy, konkursy, malowanie twarzy i animacje dla dzieci poprowadzili pracownicy Centrum Integracji Społecznej „Caritas” w Ropczycach-Witkowicach. Był grill, popcorn i wata cukrowa oraz stoiska gabinetu dietetycznego Bonne Sante, szkoły językowej Early Stage, spółdzielni socjalnej „Blizka” i z zabawkami. Emocje wzbudziła wśród uczestników pikniku „Zabawa w szczęście” z fantami i wieloma nagrodami.

Od godziny 15.00 do 20.00 na scenie prezentowały się zespoły, soliści, tancerze i sportowcy, a wśród nich: Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce prowadzony przez Reginę Małek, wicemistrzynię Europy w akrobatyce sportowej. Piosenki i układy taneczne prezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 6 w Ropczycach oraz laureatka kilku konkursów wokalnych Marietta Piecuch, której akompaniował na gitarze tata, Konrad Piecuch. Był też niesamowity pokaz akrobatyczny na szarfie w wykonaniu Aleksandry Goleni oraz na kole, który prezentowała Pola Kłusek. Zaśpiewała również Jowita Nykiel z Licealnego teatru Muzycznego w Sędziszowie Młp., a koncert zagrali uczniowie Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Podczas pikniku przysłowiowe „pięć minut” miały również grupy działające w Domu Kultury w Witkowicach. Publiczność mogła obejrzeć pokaz zumby fitness, który poprowadziła instruktor Karolina Kamińska, układ taneczny zaprezentowany przez grupę taneczną dzieci prowadzoną przez instruktor-choreograf Elżbietę Łącała oraz występ pań z witkowickiego Koła Gospodyń, które przygotowały, specjalnie na piknik, humorystyczne układy taneczne do znanych piosenek z repertuaru Cleo, Sławomira i Boney M. Piknik prowadziła Barbara Traciak, kierownik Domu Kultury w Witkowicach.

Dom Kultury w Witkowicach

 

 

Zespoły folklorystyczne w Ropczycach

 

28 czerwca w ropczyckim Rynku miał miejsce niezwykły koncert. Na scenie wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca ludowego, które przyjechały na XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci gór i dolin” – Niebocko 2019. Zespoły wystąpiły w naszym mieście gościnnie, na zaproszenie Przemysława Rojka – kierownika MZPiT Halicz. Publiczność mogła podziwiać rumuński zespół Junior Petrileni Junior 2, a także zespoły polskie: Sokolanie z Pilzna, ropczycki Halicz oraz kapelę DoOporó.

CK w Ropczycach

 

Seniorzy z Niedźwiady na wycieczce

 

18 czerwca seniorzy z Klubu Seniora z Niedźwiady i Łączek Kucharskich wybrali się na wycieczkę, którą rozpoczęli spływem Dunajca w Sromowcach Niżnych, aż do Szczawnicy. Po tak przyjemnym początku przyszedł czas na pyszny obiad, a później kolejne punkty wycieczki, m.in. Jaworzyna Krynicka, na którą wszyscy wyjechali kolejką gondolową. Ostatnim przystankiem podczas wycieczki była Krynica Zdrój, piękny rynek i pijalnia wód zdrojowych.

Dom Kultury w Niedźwiadzie

 

 

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2019

W sezonie 2019 "Wydarzeniami Roku" objętymi patronatem medialnym przez "Ziemię Ropczycką" będą następujące imprezy:

- "Dni Ziemi Ropczyckiej" - organizowane w terminie od 28 maja do 01 czerwca 2019 roku.

- "Dożynki Gminne", które będą miały miejsce w dniu 18 sierpnia 2019 roku.

Jako jeden z patronów medialnych tych wydarzeń zapraszamy serdecznie do licznego w nich uczestnictwa, oraz przeżywania wspaniałych wrażeń związanych z odbiorem przygotowanych atrakcji.

Redakcja

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej
ul. Bursztyna 1
39-100 Ropczyce
Tel.: (17) 221 82 28
Fax: (17) 221 01 98
NIP: 818-10-05-211
e-mail: redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl
Internet: www.gazeta-ziemiaropczycka.pl

Statystyki

  • 190858Wizyty ogółem:
  • 68282Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: