Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

LII sesja – 25 maja 2018 r.

            

Samorząd terytorialny na poziomie gmin liczy 28 lat. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego – gminnego i w tym dniu weszła w życie uchwalona 8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie terytorialnym, jako podstawa budowy Polski samorządowej. W 2000 roku dla upamiętnienia tej daty, Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. Jest to święto działaczy i pracowników samorządowych oraz wszystkich wspierających inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.

W mieście i gminie Ropczyce uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego miały miejsce 25 maja; była to także jedna z uroczystości składających się na obchody roku stulecia niepodległości.  

Na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w Ropczycach złożyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej oraz odsłonięcie pomnika Józefa Mehoffera wraz z prezentacją filmu przygotowanego przez ropczycką telewizję miejską, którego bohaterem był ten światowej sławy artysta pochodzący z Ropczyc.  

Inicjatorami  obchodów święta samorządu byli burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Józef Misiura. Burmistrz, podsumowując 28 lat samorządu gminnego w Ropczycach, zwracał uwagę na bardzo ważne elementy Polski samorządowej, takie jak więzi lokalne i aktywne społeczeństwo. Podkreślał, że samorząd Ropczyc może z powodzeniem realizować swoje zadania, między innymi dzięki fachowo zarządzanym firmom działającym na terenie miasta i gminy, które budują stronę dochodową budżetu gminy. Zaznaczał, że mottem działań samorządu (Rady Miejskiej i burmistrza) jest to, by Ropczyce były wybierane jako miejsce do inwestowania i zamieszkania.

Jak przystało na święto branżowe, były odznaczenia państwowe i wyróżnienia dla pracowników i działaczy samorządowych.

Za zasługi w działalności społecznej i samorządowej Prezydent RP przyznał złote i srebrne Krzyże Zasługi ośmiu ropczyckim samorządowcom, zaś za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej – Medale za Długoletnią Służbę (1 złoty, 3 srebrne, 6 brązowych) dziesięciu pracownikom samorządu gminnego. Wyróżnienia Burmistrza Ropczyc za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju samorządu otrzymało 21 pracowników i działaczy. [...]

LIII sesja – 28 maja 2018 r.

Głównym tematem 53 sesji zwyczajnej była ocena wykonania budżetu gminy przez organ wykonawczy, czyli absolutorium gminne.

Instytucja absolutorium związana jest z realizacją przez radę funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez organ wykonawczy, czyli  burmistrza. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a przede wszystkim, realizacja wydatków i dochodów w porównaniu do wartości

zaplanowanych. Podejmując uchwałę o udzieleniu absolutorium Rada Miejska potwierdza, że burmistrz poczynił w minionym roku wydatki stosownie do wpływających dochodów, co było zgodne z planem, którym była uchwała budżetowa, w ciągu roku mogła być zmieniana.

Absolutorium związane jest z obowiązkiem zapoznania się przez radnych z określonymi dokumentami przedłożonymi przez burmistrza, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną. Najważniejszym i zarazem najciekawszym, bo zawierającym opis wraz z przyporządkowanymi kwotami dotyczącymi tego, co robił urząd miejski i jednostki organizacyjne finansowane z budżetu w 2017 roku, jest sprawozdanie z wykonania budżetu. Radni mają obowiązek się z nim zapoznać, zaś każdy chętny może to uczynić, korzystając  z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ropczycach.  Poniżej przytoczone zostają główne dane z tego sprawozdania:   

- dochody: plan: 115 194 381,54 zł,  wykonanie: 113 340 996,89 zł, (98,39% planu), w tym: dochody bieżące – plan: 108 359 644,89 zł, wykonanie: 109 388 771,84 zł, (100,94 % planu) i dochody majątkowe – plan: 6 834 736,55 zł, wykonanie: 3 952 225,05 zł (57,82 % planu).

- podział dochodów: podatki lokalne, opłaty lokalne, udział w podatkach: plan 34 076 465,33 zł i wykonanie 34 717 194,59 zł (101,88 % planu), dochody z majątku gminy: plan 344 990,03 zł i wykonanie 341 476,89 zł (98,98 % planu), dochody działu różne rozliczenia – bez części oświatowej subwencji: plan 5 041 479,83 zł i wykonanie 5 045 636,59 zł (100,08 % planu), razem: plan 39 462 935,19 zł i wykonanie 40 104 308,07 zł (35,38 % ogółu dochodów zrealizowanych), pozostałe dochody – dotacje celowe w działach pomoc społeczna, rodzina, oświata i wychowanie i w innych, opłaty celowe w poszczególnych działach, część oświatowa subwencji: ogółem plan 75 731 446,35 zł i ogółem wykonanie 73 236 688,82 zł (96,70% planu i  64,61 % ogółu dochodów zrealizowanych).

- wydatki: plan: 120 630 562,32 zł, wykonanie: 117 657 757,06 zł (97,53 % planu);
– sprawozdanie wyodrębnia 6 poniższych grup w rozbiciu na plan i wykonanie: 

  •  wydatki bieżące jednostek budżetowych (realizacja zadań i sprawy płacowe): 58 645 274,35 zł i 56 358 126,02 zł (96,10 % planu i jest to 47,90 % wydatków wykonanych)
  •  dotacje na zadania bieżące: 4 198 094,26 zł i 4 189 619,31 zł (99,79 % planu i jest to 3,56 % wydatków wykonanych) 
  •  świadczenia na rzecz osób fizycznych: 37 108 959,70 zł i 37 037 755,06 zł (99,80% planu i jest to 31,47 % wydatków wykonanych) 
  •  wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 701 758,12 zł i 664 957,27 zł (94,75% planu i jest to 0,56 % wydatków wykonanych)
  •  obsługa długu publicznego: 697 550,00 zł i  671 372,80 zł (96,25 % planu i jest to 0,57 % wydatków wykonanych) 
  •  wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje): 19 278 925,89 zł i 18 735 926,60 zł (97,18% planu i jest to 15,92 % wydatków wykonanych)

Stan finansów gminy na 31.12.2017: zadłużenie gminy z tytułu  kredytów i pożyczek długoterminowych  wyniosło 22 609 218,00 zł i stanowi to 19,95 % dochodów zrealizowanych.   

 

Do wykonania budżetu w swoim wystąpieniu odniósł się burmistrz Bolesław Bujak, jako kontrolowany do kontrolującego, czyli do Rady Miejskiej oraz do wszystkich, którzy zechcą przyjąć do wiadomości informacje na temat realizacji budżetu minionego roku, który miał zaspokoić różne potrzeby społeczne ponad 27 tysięcy mieszkańców. Burmistrz przypomniał istotne dane wynikające ze sprawozdania minionego roku, o czym mowa poniżej.  

Na sesjach Rady Miejskiej w 2017 roku, raz w miesiącu, rada była informowana na bieżąco o ważnych sprawach realizowanych przez burmistrza i organ pomocniczy, jakim jest urząd miejski i jednostki organizacyjne. Budżet przyjęty na 2017 rok był korygowany zgodnie z bieżącymi okolicznościami na poszczególnych sesjach. Założenia planowanego i wykonanego budżetu 2017 roku:

- każda wioska i każde osiedle ma udział w wydatkach budżetu, usytuowanych w różnych działach, według przyjętego planu,  

- wrażliwość społeczna – łącznie środki z budżetu państwa oraz środki własne gminy przeznaczone na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po stronie dochodów wyniosły 39 952 818 zł, w tym świadczenie wychowawcze 500+ – 22,8 mln zł,

- edukacja to niematerialna inwestycja. Wydatki na działalność szkół i przedszkoli wyniosły 37 202 424 zł, część oświatowa subwencji to kwota 28 309 000 zł, pozostałe nakłady na ten dział pochodzą przede wszystkim z podatków wpływających do budżetu gminy oraz w mniejszym stopniu z innych źródeł jak: część dotacji na termomodernizację przeznaczona na remont obiektów oświatowych (po połowie była to dotacja i udział własny plus środki własne na zakres nieobjęty dotacją). Gminna oświata stoi na dobrym poziomie, tak pod względem zajęć edukacyjnych, gdzie oprócz urzędowego programu istnieje możliwość nauki pływania w ramach nauki szkolnej i rozwijania uzdolnień artystycznych (w przypadku dzieci uzdolnionych muzycznie jest możliwość ich kształcenia w profesjonalnej szkole muzycznej), jak również obiektów, w których odbywa się nauczanie. W 2017 roku sześć szkół zostało gruntownie odnowionych w ramach tzw. termomodernizacji, oddano do użytku cztery boiska o sztucznej nawierzchni. Każde dziecko, które rodzice chcieli umieścić w przedszkolu znalazło tam swoje miejsce. Trzeba pamiętać, że każda placówka edukacyjna niepubliczna (w 2017 r. było to przedszkole) otrzymuje dotację z budżetu gminy na dziecko równą dofinansowaniu w przedszkolu gminnym.  

- na miarę możliwości, a być może i potrzeb, wydatkowano na działy kultury i sportu; chodzi tu o funkcjonowanie pływalni krytej, stadionu, boisk i innych urządzeń sportowych (lodowisko i korty) podlegających Ropczyckiemu Centrum Sportu i Rekreacji oraz o działalność domów kultury i bibliotek. Najlepiej samemu skorzystać z oferty proponowanej przez domy kultury, biblioteki i centrum sportu, a na pewno będzie gdzie i jak wypełnić wolny czas,

- administracja – w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli ilość osób zatrudnionych jest utrzymywana na stałym poziomie; jeśli są zwiększenia dotyczą one nowych zadań, wprowadzania nowych ustaw i funkcjonowania nowych obiektów,

- wydatki majątkowe, czyli ściśle inwestycyjne w klasyfikacji budżetowej wyniosły 18 735 926,60 zł, co stanowi 97,18% planu i 15,92 % ogółu wydatków. Do tego dochodzą wydatki inwestycyjne z innych zapisów budżetu – razem będzie to około 20 mln zł. Wydatki te były realizowane na miarę możliwości budżetowych, nie na miarę oczekiwań, bo taki poziom wszędzie trudno osiągnąć.  

- społeczeństwo obywatelskie i więzi lokalne – w ramach tego ważnego elementu samorządu terytorialnego kontynuowany był przydział środków w ramach ustawowego funduszu sołeckiego; wprowadzono także umowny fundusz osiedlowy. W ramach tych funduszy mieszkańcy, poprzez zebranie ogólne oraz rady sołeckie i osiedlowe z ich przewodniczącymi i sołtysami, decydują samodzielnie o wykorzystaniu przypisanych im kwot. Drugim składnikiem umocnienia więzi lokalnych było wspieranie stowarzyszeń sportowych, artystycznych, regionalnych – stanowi to kwotę ponad milion złotych. Widocznym wyrazem wykorzystania tych dotacji są występy różnorodnych zespołów: muzycznych, śpiewaczych, tanecznych, itp. podczas wszelkich uroczystości gminnych i środowiskowych, stoiska prowadzone przez KGW, reprezentacyjne, pomocnicze i ratownicze działania OSP, udział drużyn w turniejach, zawodach i rywalizacjach sportowych. Również w ramach skonsolidowania społeczeństwa utrzymywano dopłaty dla rodzin z co najmniej trójką dzieci do lat 18, popularnie zwane 3+: za pobyt dziecka w przedszkolu, korzystanie z oferty Centrum Sportu, za wodę i kanalizację. 

W porównaniu do lat minionych na koniec 2017 roku zadłużenie utrzymuje się na stałym poziomie. Zakładano stopniowe zejście poniżej 20 milionów na koniec kadencji, ale wobec przyznania ponad 8-milionowej dotacji na budowę kanalizacji na dużym obszarze obejmującym wschodnią część miasta i gminy, istnieje konieczność zadłużenia się na sfinansowanie udziału własnego.

Porównanie planowanych i zrealizowanych dochodów oraz wydatków pokazuje, że budżet został wykonany prawidłowo. Potwierdza to również badanie przeprowadzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Miejskiej, w którym rekomenduje ona udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy 2017 roku. Rada wykonała czynności składające się na procedurę absolutoryjną – zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz udzieliła absolutorium zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. [...]

 

Cała Polska czyta dzieciom

    

W ramach 41 Dni Ziemi Ropczyckiej, w które wpisana jest akcja Cała Polska czyta dzieciom, Oddział dla Dzieci zorganizował w Centrum Kultury w Ropczycach spotkanie z wyjątkowymi gośćmi.

Bolesław Bujak – burmistrz Ropczyc, Józef Misiura – przewodniczący Rady Miejskiej, Teresa Kiepiel – dyrektor Centrum Kultury, st. bryg. Jacek Róg – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz podkom. Anna Malinowska z Komendy Powiatowej Policji czytali dzieciom grup zerowych ze SP nr 1 oraz z Publicznego Przedszkola nr 1 i uczestnikom konkursu „Kto ty jesteś? Polak mały”.

Przed oddaniem głosu gościom dyrektor MiPBP  w Ropczycach Maria Kozińska wręczyła laureatom konkursu dyplomy i pamiątkowe książki o tematyce patriotycznej.  Po obejrzeniu 30 prac, które wpłynęły ze SP nr 1 i nr 5 w Ropczycach, SP w Brzezówce, SP w Łączach Kucharskich, SP w Niedźwiadzie Górnej i SP w Niedźwiadzie Dolnej komisja w składzie: Dorota Worowska – wicedyrektor SP nr 2 w Ropczycach (przewodnicząca komisji), Maria Kozińska – dyrektor MiPBP w Ropczycach oraz Renata Szkutak – bibliotekarz, wyłoniła następujących laureatów: I miejsce – Karolina Drozd ze SP w Brzezówce, II miejsce – Wiktoria Białorucka ze SP w Niedźwiadzie Dolnej, III miejsce – Karol Ozga ze SP w Niedźwiadzie Dolnej. Komisja przyznała również trzy wyróżnienia, które otrzymali: Milena Skóra ze SP nr 1 w Ropczycach, Szymon Petyniak ze SP w Niedźwiadzie Górnej i Gabriela Chamera ze SP w Łączkach Kucharskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. [...]

Po ścieżkach historii

   Codziennie ta sama droga, te same miejsca mijane w drodze do szkoły lub pracy, trochę spowszedniałe, takie normalne, nic nie znaczące. A jednak wystarczy zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na to wszystko przez pryzmat historii, którą nieco pokrył kurz zapomnienia, i nagle wszystko zaczyna nabierać innego kształtu i znaczenia.

   

Przekonali się o tym uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Lubzinie podczas wycieczki po swojej miejscowości. Teraz już nie są im obce nazwiska właścicieli wsi, ludzi którzy poświęcili życie dla ojczyzny lub w inny sposób zapisali się w historii kraju, a których groby znajdują się na miejscowym cmentarzu. W oczach maluje się obraz tamtej wsi z pałacem, dworem, szlachtą i parobkami, obraz pól i łąk, gdzie niegdyś pasło się bydło i szumiały zboża, stawów pełnych ryb, obraz ludzi którzy w pocie czoła pracowali, by zapewnić byt swojej rodzinie.

Do dzisiaj przetrwało kilka zabytków świadczących o bogatej historii miejscowości; są to m in. dawny dwór w Lubzinie – Sepnicy z przełomu XVIII-XIX w. (dzisiaj mieści się tu przedszkole), pałac wzniesiony w 1899 r. (obecnie Dom Pomocy Społecznej) ze wspaniałym XIX-wiecznym parkiem z najgrubszym w Polsce tulipanowcem, którego obwód wynosi aż 5,53 m., cmentarz parafialny z XIX-wiecznymi nagrobkami, neogotycki kościół pw. św. Mikołaja i czworaki.

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zwróćmy uwagę na nasze „małe ojczyzny”, miejscowości, w których żyjemy, uczymy się i pracujemy; to tutaj przeżywamy najważniejsze chwile w naszym życiu, to z nimi najbardziej się identyfikujemy, bo są nasze, bliskie sercu i warto znać historię miejsca, z którym jesteśmy tak bardzo związani. [...]

 

Pamięć ukryta w poezji i prozie

      

Pod takim hasłem 29 maja w bibliotece w Niedźwiadzie odbyła się piąta edycja konkursu o tytuł „Mistrza pięknego czytania” dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

W tym roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zadanie konkursowe polegało na przeczytaniu przygotowanego wcześniej fragmentu (proza, poezja) o tematyce patriotycznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej: w Małej, w Niedźwiadzie Dolnej i Górnej. Jury w składzie: Genowefa Ciosek – radna Gminy Ropczyce, opiekun zespołu śpiewaczego „Niedźwiedzanie”, Renata Samson – Matysek – dyrektor  Szkoły w Niedźwiadzie Górnej, Wioleta Czemarnik – dyrektor Szkoły w Niedźwiadzie Dolnej, Maria Kozińska – dyrektor MiPBP w Ropczycach, oceniało uczniów, biorąc pod uwagę płynność czytania, właściwą dykcję, odpowiednią intonację, właściwą interpretację tekstu literackiego oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisja nie miała łatwego zadania w podjęciu decyzji, gdyż poziom prezentacji był wyrównany i wysoki. Po podsumowaniu, mistrzowie słowa odebrali nagrody z rąk przewodniczącej komisji, Wiolety Czemarnik.

Mistrzem pięknego czytania klas II została Amelia Tokarz z Małej, I wicemistrzem – Weronika Skóra z Niedźwiady Dolnej, II wicemistrzem – Maciej Dziedzic z Niedźwiady Dolnej, a wyróżnienie otrzymała Emilia Ciebień z Małej.

Mistrzem pięknego czytania klas III został Klaudiusz Rusin z Małej, I wicemistrzem – Wiktoria Białorucka z Niedźwiady Dolnej, II wicemistrzem – Kacper Zięba z Niedźwiady Górnej, a wyróżnienie otrzymał Kacper Pociask z Małej.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy. [...]

 

 

 

Finał konkursu wokalnego „O Złotą Nutkę”


3 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury odbył się XX finał Konkursu Wokalnego „O Złotą Nutkę” z cyklu „Szukamy talentów”.  

 

Konkurs organizowany był w trzech kategoriach wiekowych: dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej, dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej, młodzież z klas gimnazjalnych i VII SP. Każdy uczestnik miał przygotować dwa utwory z repertuaru polskich wykonawców, wykonawcy w najstarszej grupie wiekowej musieli zaprezentować jedną piosenkę związaną z miastem rodzinnym, historia kraju, miejscem zamieszkania.  Konkurs finałowy poprzedziły 3-dniowe eliminacje, w wyniku których jury wyłoniło uczestników niedzielnego koncertu spośród 50 zgłoszonych do konkursu dzieci. Ocenie podlegało nie tylko wykonanie wybranych utworów, ale także dobór repertuaru do osobowości wykonawcy, dykcja, emisja głosu, intonacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Podczas niedzielnej imprezy sala widowiskowa wypełniła się rodzicami, rodzeństwem i znajomymi uczestników. Decyzją jury w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

 

- kategoria (0-III):

 

I miejsce (Złota nutka): Patryk Bieś – kl. III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kozodrzy (op. Maria Żuczek)

 

II miejsce: Natalia Krysa – kl. III SP w Małej (op. Stanisław Strzałka)

 

III miejsce: Paula Kuman – kl. II SP nr 2 w Sędziszowie Młp. (op. Irena Skoczek)

 

- kategoria (IV – VI):

 

I miejsce (Złota nutka) – nie zostało przyznane

 

II miejsce: Dagmara Raś – kl. V SP w Gnojnicy Dolnej (op. Iwona Raś)

 

III miejsce: Irmina Świerczek – kl. V SP w Nockowej (op. Agata Świerczek)

 

- kategoria (gimnazjum i kl. VII):

 

I miejsce: (Złota nutka): Urszula Opiela – kl. III Gimnazjum nr 2 w Ropczycach (op. Grzegorz Rak)

 

II miejsce: Patrycja Perlik – kl. III Gimnazjum w Ociece (op. Ryszard Niewiarowski)

 

III miejsce: Emilia Adler – kl. VII SP nr 2 w Sędziszowie Młp. (op. Gerard Ganczarski)

 

wyróżnienie: Andżelika Boś – kl. III Gimnazjum nr 2 w Ropczycach (op. Grzegorz Rak)

Nagrody dla zwycięzców ufundowało Centrum Kultury w Ropczycach, które było organizatorem konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. W przerwie obrad jury imprezę uatrakcyjniły występy: Zespołu Estradowego Gama oraz Dziecięcej Rewii Folklorystycznej działających w CK w Ropczycach. [...]

 


 

Dzień Działacza Kultury

22 maja, tradycyjnie podczas Dni Ziemi Ropczyckiej, w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele, działacze i animatorzy kultury z naszej gminy, sponsorzy, a także przedstawiciele samorządu gminnego.

Z okazji tego święta wiele ciepłych słów padło pod adresem twórców, pracowników i działaczy kulturalnych. Dyrektor Centrum Kultury Teresa Kiepiel podziękowała także sponsorom i mecenasom kultury, którzy systematycznie wspierają ropczyckie działania kulturalne. Pamiątkowe grawertony otrzymali: Urszula Gawlik – prezes RWSP „Pokój”, Zdzisław Dulian – prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Tomasz Kasprzycki – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, Leon Marciniec – prezes Zarządu spółki ZM INVEST, Józef Siwiec – prezes Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A., Janusz Środa – prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Krzysztof Walczyk – właściciel firmy Cerplast.

Dyplomami i pamiątkowymi wazonami uhonorowano także osoby, które w sposób szczególny zaangażowały się we współpracę z Centrum Kultury. W tym roku byli to: Jacek Róg – Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, Wojciech Rak – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, Renata Kasprzycka – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Maria Kozińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Zofia Król – prezes ropczyckiego oddziału PTTK, Urszula Rymut – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej i Adam Wojdon – dyrektor RCSiR. Adresatką szczególnych życzeń za długoletnią i niezwykle efektywną działalność w dziedzinie kultury była pani Albina Kuraś, kierowniczka kapeli rodzinnej „Kurasie”. Wśród wyróżnionych działaczy i animatorów kultury, którzy w minionym roku byli szczególnie aktywni kulturalnie znaleźli się: Jan Strózik, Jolanta Miąso, Iwona Darłak, Beata Kosińska, Urszula Woźny (Gnojnica Dolna), Marzena Machnica, Marek Ochmański (Sp nr 5 w Ropczycach), Ewa Szczerba, Małgorzata Wojdanowicz, Ryszard Niewiarowski (SP nr 1 w Ropczycach), Stanisław Strzałka (SP w Małej), Lidia Nykiel (SP w Łączkach Kucharskich), Elżbieta Kosydar, Edward Guzik, Wojciech Sieroń, Krystyna Czernia, Leszek Zięba (LGD Ropczyce) oraz Elżbieta Rogala, Zofia Ostafin i Genowefa Almerska – Powrózek (reprezentujące kluby seniora w gminie Ropczyce).

W/w osobom, a także wszystkim ludziom tworzącym lokalną kulturę podziękował burmistrz Bolesław Bujak. Gościem specjalnym spotkania był Marek jastrzębski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. [...]

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 174684Wizyty ogółem:
  • 60261Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: