Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

1 sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 22 listopada 2018 r.

 

22 listopada br. Rada Miejska w Ropczycach zainaugurowała swoją działalność na pierwszej sesji VIII kadencji obejmującej lata 2018 do 2023.

Radni objęli mandaty, składając ślubowanie i wypowiadając słowa przysięgi: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Ślubowanie złożyło 21 radnych. Są to (w kolejności alfabetycznej): Mariusz Bernat, Grzegorz Bielatowicz, Zenon Charchut, Mateusz Chmura, Genowefa Ciosek, Maria Golenia, Dariusz Herbut, Arkadiusz Kutkowski, Bogdan Madeja, Stanisław Marć, Kazimierz Mądro, Józef Misiura, Dariusz Mormol, Michał Przystaś, Andrzej Rachwał, Teresa Rachwał, Mateusz Raś, Piotr Raś, Wojciech Róg, Jan Rydzik, Dariusz Skórski.

Podczas sesji wybrane zostało prezydium rady, a więc przewodniczący i, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą strukturą rady, dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ropczycach został Grzegorz Bielatowicz (radny kilku kadencji, w tym wiceprzewodniczący rady od 2008 roku), a wiceprzewodniczącymi rady – Maria Golenia oraz Teresa Rachwał. Nad poprawnością głosowania tajnego czuwała czteroosobowa komisja skrutacyjna.

Drugim, ważnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, którego rota brzmi: Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.  

Burmistrz, korzystając z pierwszego oficjalnego spotkania z radnymi, przedstawił plan priorytetów i kierunków rozwojowych i inwestycyjnych, na które chciałby uzyskać wsparcie uchwałodawcze rady i następnie realizować je wraz z podległym urzędem miejskim. Priorytety te mają powodować, aby Ropczyce i okolice stawały się coraz bardziej rozwiniętym ośrodkiem pod względem społecznym i infrastrukturalnym, bo to przyciąga podmioty gospodarcze stanowiące o randze miasta. Część omówionych przedsięwzięć została już rozpoczęta w zakresie dokumentacyjnym, ale czeka je jeszcze coroczne budżetowanie oraz poszczególne etapy realizacji. Obok tego, w wystąpieniu burmistrz podkreślał znaczenie idei samorządu terytorialnego oraz omówił aktualny stanu budżetu gminy (na październik) – ogółem wartość budżetu wynosi około 150 mln zł, zadłużenie 22 mln zł, co mieści się w granicach 18% dochodów.

Proponowane priorytety i kierunki rozwojowe miasta i gminy:

- edukacja i wychowanie poprzez kulturę i sport,

- ochrona środowiska – rozwój infrastruktury,

- planowanie przestrzenne – jeden z elementów rozwoju gospodarczego

Na powyższe kierunki składają się następujące działania i przedsięwzięcia:

- utrzymanie dotychczasowego poziomu opieki, wychowania, nauki, rozwijania zainteresowań z opcją poszerzenia na miarę aktualnych możliwości finansowych,

- inwestycje:

  • zakończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 (2019 r.),
  • kontynuacja budowy szkoły w Brzezówce wraz z infrastrukturą w tym rekreacyjno-sportową  (program na 3 – 4 lata, w 2019 roku otwarcie dla dzieci przedszkolnych oraz klas I, II, III),
  • zaprojektowanie i budowa przedszkola wraz ze żłobkiem na osiedlu Mehoffera (co wynika z rozwoju budownictwa blokowego na osiedlach: Mehoffera i Północ),
  • budowa infrastruktury (wodociąg, kanalizacje, odwodnienie, ulice) na tzw. obszarze scalonym liczącym około 90 działek,
  • budowa szkoły wraz z infrastrukturą sportową w osiedlu Witkowice (po wykonaniu dokumentacji i wybudowaniu hali w Ropczycach gmina przystąpi do budowy szkoły; szkoła w Witkowicach jest obecnie najstarszym obiektem, a uwagi na rozwój budownictwa w tym osiedlu, konieczne jest poszerzenie bazy oświatowej; do budynku starej szkoły, po zakończeniu inwestycji, zostanie przeniesione przedszkole, zaś w obecnym przedszkolu powstanie żłobek),
  • budowa centrum kulturalnego na nieruchomości obecnie zajmowanej przez dworzec autobusowy zakupionej przez gminę w minionej kadencji (obszar ten posiada plan zagospodarowania przestrzennego; w pierwszym etapie planuje się powstanie części dworcowej oraz komercyjnej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, następnym etapem będzie budowa centrum kulturalnego obejmującego szkołę muzyczną, salę koncertową i bibliotekę – jeżeli zostanie zapewnione finansowanie poprzez fundusze Polskiego Funduszu Rozwoju lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego),

– ochrona środowiska – zgodnie z zasadą kontynuacji, budowa  przygotowywanej planistycznie w minionej kadencji kanalizacji sołectw: Gnojnica Dolna i Wola, osiedli: Granice, Brzyzna, części osiedla Witkowice (ulice: Kolonia, Rzeszowska, Mickiewicza); koszt budowy to 23,5 mln zł, dotacja wynosi ok. 8,5 mln zł; zadanie realizowane jest przez trzech wykonawców, brakująca kwota pochodzić będzie ze środków gminnych, o czym będzie decydował przyszłoroczny budżet; z tą budową ściśle wiąże się inwestycja realizowana przez PUK dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków, w której gmina, według stanu obecnego, ma udział w wysokości 2,5 mln zł (wartość całości to około 14 mln zł, inwestycja po połowie jest finansowana z dotacji i środki własne PUK, w tym wspomnianej dotacji z budżetu gminy),

- kolejna proponowana inwestycja to budowa wodociągu Lubzina – Łączki Kucharskie – Niedźwiada; inwestycja jest konieczna z powodu braku wody w tym rejonie, ale dziś powstaje pytanie z jakiego źródła powinno pochodzić finansowanie (16 mln zł); obecnie gmina oczekuje na wynik konkursu na przyznanie środków na pierwszy etap, to jest połączenie Lubziny ze zbiornikami.

- gospodarka – na koniec bieżącego roku zostanie radzie przedstawiony do akceptacji plan zagospodarowania przekształcający tereny rolnicze za Zakładami Magnezytowymi (ok. 70 ha) w nieruchomości z przeznaczeniem na powstawanie działalności gospodarczej. Jest już zainteresowanie tym obszarem, warunkiem jest tzw. odrolnienie w procedurze planistycznej. Aby plan odniósł właściwy skutek gmina w minionej kadencji nabyła w tym rejonie obszar z przeznaczeniem na drogę dojazdową do tego kompleksu (przedłużenie ulicy Przemysłowej). Docelowo w planach jest przedłużenie tej drogi, etapami: do torów, do drogi powiatowej, do zjazdu z autostradą. Byłoby dobrze, gdyby udało się nabyć gminie w obszarze planu,  kompleksy nieruchomości, w celu utworzenia oferty lokalizacyjnej dla inwestorów. [...]

II sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 29 listopada 2018 r.

29 listopada br. miała miejsce druga sesja Rady Miejskiej bieżącej kadencji. Prawie w całości została przeznaczona na sprawy organizacyjne; dotyczyła głównie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej, które przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna: Stanisław Marć – przewodniczący, Genowefa Ciosek, Zenon Charchut, Dariusz Herbut, Józef Misiura, Kazimierz Mądro, Mateusz Raś, Wojciech Róg, Dariusz Skórski

Komisja skarg, wniosków i petycji: Genowefa Ciosek – przewodnicząca, Mariusz Bernat, Mateusz Chmura, Arkadiusz Kutkowski, Stanisław Marć, Dariusz Mormol, Michał Przystaś, Wojciech Róg, Dariusz Skórski

Komisja ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego: Zenon Charchut – przewodniczący, Mariusz Bernat, Grzegorz Bielatowicz, Maria Golenia, Dariusz Herbut, Michał Przystaś, Andrzej Rachwał, Teresa Rachwał, Jan Rydzik

Komisja ds. oświaty, kultury i sportu: Józef Misiura – przewodniczący, Maria Golenia, Bogdan Madeja, Kazimierz Mądro, Dariusz Mormol, Teresa Rachwał, Mateusz Raś

Komisja ds. zdrowia i porządku publicznego: Andrzej Rachwał – przewodniczący, Piotr Raś, Jan Rydzik

Komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: Bogdan Madeja – przewodniczący Grzegorz Bielatowicz, Mateusz Chmura, Arkadiusz Kutkowski, Piotr Raś.

 

 

Ludwik Marszałek „Zbroja” (1912-1948)

70 rocznica śmierci

    

Harcerz, zawodowy oficer piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego, komendant Obwodu Dębica i Podobwodu Sędziszów AK,  komendant Inspektoratu Mielec „Nie”, ostatni kierownik Okręgu Wrocław WiN. Rozstrzelany w 1948 roku po sfałszowanym procesie, w którym przestawiono go jako „przestępcę”, „szpiega imperialistów” i „zdrajcę narodu polskiego”.

Po 70 latach od tamtych tragicznych wydarzeń, które niemal pół wieku otoczone były szczelną zasłoną milczenia, warto ponownie nakreślić portret majora oraz ukazać tragizm losu naszego rodaka.

Ludwik Marszałek urodził się 9 sierpnia 1912 r. w Brzezinach, w powiecie ropczyckim. Był najmłodszy synem (z siedmiorga dzieci) Franciszka Marszałka i Marii, z domu Bujak. W latach 1917-1923 uczęszczał do szkoły powszechnej w Brzezinach. W latach 1923-1931 był uczniem gimnazjum w Dębicy z trzyletnią przerwą, gdy uczył się w klasztorze OO. Franciszkanów we Lwowie. Należał do II Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego, był członkiem Koła ZMW RP „Wici” w Brzezinach (1929-1931). Po maturze, 23 maja 1931 r. poświęcił się służbie wojskowej. W 1934 r. został zamianowany ppor. piechoty w Wojsku Polskim, gdzie służył w 17 pp. w Rzeszowie przy ul. Langiewicza do 1936 r. Ukończył kurs obserwatora lotniczego w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Dęblinie i przez rok służył w 6. Pułku Lotniczym we Lwowie.

W kampanii wrześniowej 1939 dowodził 7. kompanią III batalionu 15. pp. „Wilków” z Dęblina. Już w połowie września dostał się do niemieckiej, z której zdołał zbiec. Do rodzinnych Brzezin wrócił na początku listopada. Od tej pory, aż do 1947 r. ukrywał się z żoną i dwójką dzieci. W okresie okupacji schronienia udzieliło im 25 rodzin z powiatu. Posługiwał się fałszywymi dokumentami, m.in. uchodził za przesiedleńca ze Lwowa fikcyjnie zatrudnionego w majątku hr. Edwarda Raczyńskiego (prezydent RP na uchodźstwie w latach 1979-1986) w Zawadzie.

15 grudnia 1939 r. Ludwik Marszałek został zaprzysiężony przez por. M. Skwiruta jako żołnierz konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej i przybrał pseudonim „Wilk”. Otrzymał rozkaz organizacji placówki Brzeziny – kryptonim „Bomba”. Był komendantem tej placówki aż do maja 1941 r. Warto dodać, że placówka „Bomba”, której komendantem był por L. Marszałek należała do najlepszych w obwodzie Dębica – „Deser”. Mimo, że był znany mieszkańcom Brzezin i okolicznych wsi, nikt go nie wydał.

Na początku 1942 r. objął dowodzenie nad grupą sapeów-minerów w Komendzie Obwodu Dębickiego ZWZ-AK. Od jesieni 1942 do stycznia 1944 r. był oficerem szkoleniowym Obwodu Dębickiego AK oraz instruktorem – wykładowcą m.in. w Ropczycach, Sędziszowie, Brzezinach i Dębicy. Uczył prosto i zrozumiale. Wszystkich traktował równo, był demokratą, uczył szacunku i patriotyzmu. Posiadał dużą wiedzę wojskową opartą na nowoczesnej doktrynie wojennej. Nigdy nie spóźnił się na zajęcia i wymagał żelaznej dyscypliny. Razem z inspektorem rzeszowskim, mjr Łukaszem Cieplińskim egzaminował podchorążych z powiatu dębickiego i ubezpieczał egzaminy maturalne tajnych kompletów „Kuźnicy”.

11 listopada 1943 r. por. Marszałek otrzymał awans na kapitana Wojska Polskiego. Od stycznia do marca 1944 r. był komendantem Podobwodu Sędziszów Małopolski AK, a od kwietnia do września dowodził Obwodem Dębickim AK. W tym czasie przyjął pseudonim „Zbroja”. Przygotował teren i ludzi do Akcji „Burza”, przeprowadził w obwodzie scalenie BCh z AK. W Akcji „Burza” awansował do stopnia majora; był zastępcą mjra Adama Lazarowicza „Klamry”.

Po powstaniu we wrześniu roku 1945 Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN) był jednym organizatorów tych struktur na Rzeszowszczyźnie. Kierował Rejonem Mieleckim WiN, następnie Rejonem Krosno, zajmował się też propagandą Okręgu Rzeszowskiego WiN, współredagując gazetkę „Ku wolności”. Od jesieni 1946 był intensywnie poszukiwany przez UB. Wspólnie z A. Lazarowiczem przerzucony został na Dolny Śląsk celem odtworzenia Okręgu Wrocławskiego WiN-u. Tam też został zastępcą kierownika okręgu, a następnie był ostatnim kierownikiem Okręgu Wrocław WiN.

Funkcjonariusze Sekcji II Wydziału III WUBP umieścili jednak w jego najbliższym otoczeniu agenta z zadaniem ścisłej inwigilacji. W grudniu 1947 r. został aresztowany. Do sierpnia 1948 r. był brutalnie przesłuchiwany. Strażnik aresztu śledczego Józef Marszałek (zbieżność nazwisk) wspominał po latach więzienne spotkania z aresztowanym: Marszałka przez częste przesłuchiwanie doprowadzono do obłędu i utraty mowy. Ten wychudzony, o wklęsłych oczach człowiek zwijał się z bólu i bez przerwy obiema rękami masował głowę. Jednak nie można go było zaprowadzić do lekarza, bo o zdrowiu aresztowanych decydowali oficerowie Wydziału śledczego. Po zakończeniu śledztwa Ludwik Marszałek odmówił podpisania aktu oskarżenia. Podczas procesu działaczy Zarządu Okręgu Wrocław, wyrokiem WSR we Wrocławiu pod przewodnictwem ppłk. Aleksandra Wareckiego, 10 sierpnia 1948 r. został skazany na śmierć.

Z celi śmierci, w której przebywał od 11 sierpnia do 27 listopada 1948 r., pisał listy do żony i dzieci, z których wynika, że nie miał nadziei na uwolnienie. W ostatnim wysłanym liście z listopada 1948 r. pisał: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ukochani Moi! Wczoraj dostałem od Was list. Jestem zdrowy. Pozdrawiam Was gorąco, błogosławię Wam i proszę Boga o błogosławieństwo, pozdrawiam Mamusię i rodzeństwo. Wasz kochający Mąż i Ojciec Ludwik. Jeszcze 27 listopada napisał list, który nie został już wysłany przez władze więzienne, gdyż o godz. 1730 tego dnia Ludwik Marszałek został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Razem z nim śmierć ponieśli jego żołnierze: Stanisław Dydo z Brzezówki  i Jan Klamut z Góry Ropczyckiej oraz Władysław Cisek z Radzichowa. W rzeczach więziennych rodzina znalazła krzyż z figurą Chrystusa, różaniec i serca, które wykonał Marszałek z głodowych porcji więziennego chleba.

W 1977 roku szczątki mjra „Zbroi” ekshumowano i przeniesiono z wrocławskiego cmentarza  do rodzinnego grobowca w Cieplicach k. Jeleniej Góry, gdzie spoczęły obok żony Weroniki. [...]

Nasza droga do niepodległości

  

Cały rok 2018 to w Polsce czas świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Filia w Lubzinie także włączyła się w uroczystości, by przekazać młodemu pokoleniu nie tylko wiedzę, fakty, opis tamtejszych wydarzeń, ale przede wszystkim, by uświadamiać, jak wielkim darem jest wolność. O historii Polski, latach niewoli, o tych, którzy poświęcili dla niej najwięcej – życie, ale również o politykach, artystach, muzykach, którzy swoimi dziełami i postawą świadczyli o Polsce, o trudnej i długiej drodze do niepodległości i o szczęściu całego narodu, gdy wreszcie po 123 latach niewoli odzyskaliśmy wolność -  opowiadała Janina Para – emerytowana nauczycielka historii, podczas prelekcji wygłoszonej dla uczniów klas szóstych i klasy siódmej szkoły podstawowej w Lubzinie. [...]

Uszyj sobie święta

      

Zbliża się świąteczny czas. Dlatego Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach zorganizowało 1 grudnia 2018 r. warsztaty plastyczne dla dzieci.

Licznie przybyłe dzieci na warsztatach mogły ozdobić własnoręcznie uszytą choinkę i oczywiście mogły zabrać ją ze sobą do domu. Dzieci dostały do wykonania choinki przeróżne cekiny, pomponiki, wstążki, ozdoby świąteczne oraz błyszczącą brokatową tkaninę. Uczestnicy nauczyli się także szyć. Na warsztaty mogły przybyć wszystkie chętne dzieci. Zajęcia prowadzone były pod opieką instruktora plastyki w Centrum Kultury: Katarzyny Borys.

CK w Ropczycach

 

 

 

 Niezwykłe opowieści


21 listopada w ropczyckim Centrum Kultury odbyły się eliminacje rejonowe Podkarpackiego Konkursu Literatura i dzieci pod hasłem „Niezwykłe opowieści”.

Wyjątkowo w tym roku konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 0-II, III-V oraz VI-VIII klas szkół podstawowych. Źródłem tegorocznych pomysłów były podania i legendy ? opowieści o miejscach, wydarzeniach i ludziach związanych z faktami historycznymi, ale niepozbawione elementów fantastyki.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało nominacje do przesłuchań finałowych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, które odbędą się 11 i 12 grudnia następującym osobom i grupom teatralnym:

w I grupie wiekowej:

recytacja: Matylda Ożóg, Martyna Cieplak, Bartłomiej Kraus

piosenka: duet: Magdalena Marć i Lena Wojdon oraz Anna Mosior

inscenizacja – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

w II grupie wiekowej:

recytacja: Martyna Żuczek, Klaudia Pietkiewicz, Wiktoria Nawój

piosenka: Paula Kuman

w III grupie wiekowej:

recytacja: Katarzyna Żołądź, Weronika Koziara, Maja Mroczek, Wiktoria Świder

inscenizacja: Alicja Wojnarowska, Teatr „Sędziszek”

Gratulujemy laureatom i trzymamy za nich kciuki na kolejnych przesłuchaniach.

 

CK w Ropczycach

 

 

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

Uprzejmie informujemy, iż sezon największych imprez plenerowych i nie tylko 2018 roku dobiegł końca. Na kolejne wielkie imprezy zapraszamy w roku 2019. Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych

wydarzeniach organizowanych w ramach roku jubileuszowego, w którym obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Informacje dotyczące terminów i miejsca wydarzeń planowanych na 2019 rok zostaną zamieszczone tuż po Nowym Roku. Prosimy o śledzenie serwisu.

Redakcja

Statystyki

  • 185826Wizyty ogółem:
  • 66045Ilość odwiedzających:
  • 1Odwiedzający obecnie stronę: