Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

9 sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 6 maja 2019 r.

 

Zwyczajowo, od wielu lat, w samorządzie miasta i gminy Ropczyce, najbardziej istotne sprawy dla gminy, o znaczeniu ponadgminnym, których realizacja zależy od instytucji wojewódzkich i rządowych, omawiane są na sesjach Rady Miejskiej i kończą się podjęciem apelu lub stanowiska w omawianych kwestiach.

Kolejną sprawą omówioną w obecnej kadencji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów miasta i gminy Ropczyce, położonych w dolinie Wielopolki i jej dopływów. W związku z tym tematem w sesji uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na czele z wicedyrektor tej instytucji. Sytuację i oczekiwania gminy Ropczyce przedstawił burmistrz Bolesław Bujak. Oczekiwania dotyczą działań instytucji kompetentnych w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a następnie budowy zbiorników retencyjnych, zbiorników suchych oraz regulacji Wielopolki i jej dopływów. Są to inwestycje warte dziesiątki milionów; nie powstaną za rok czy dwa, ale trzeba kontynuować zaczęte projekty, aby kiedyś była podstawa do aplikowania o środki na budowę. Burmistrz zwrócił uwagę, że zabiegi samorządu Ropczyc wynikają z tragicznych doświadczeń mieszkańców i instytucji podczas powodzi z lat 2009 i 2010, podtopień w latach następnych oraz ciągłej obawy, że może się to powtórzyć. Działania Zarządu Gospodarki Wodnej omówiła wicedyrektor. W dyskusji na temat konieczności zapewnienia ochrony przed powodzią i podtopieniami wypowiadało się siedmiu radnych reprezentujących osiedla i sołectwa dotknięte powodzią i narażone na powódź. Temat zakończył się zatwierdzeniem projektu uchwały – apelu, przygotowanego przez burmistrza, o wznowienie prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce, kierowanego do Wojewody Podkarpackiego oraz Zarządu Gospodarki Wodnej.    

Zgodnie z porządkiem obrad i statutem gminy jednym z tematów sesji było sprawozdanie burmistrza – organ wykonawczy gminy, z realizacji zadań. Poprzez tego typu sprawozdania organy stanowiące gmin sprawują kontrolę nad organem wykonawczym, przy czym jest to jedna z form kontroli. W sprawozdaniu burmistrz Bolesław Bujak odniósł się do poszczególnych zadań urzędu miejskiego oraz jednostek organizacyjnych.  

  • Zadania dotyczące dróg, ulic, chodników:

- po przetargach i po podpisaniu umów firmy wykonawcze weszły na drogi i ulice z remontami cząstkowymi oraz likwidacją pozimowych przełomów; w bieżącym roku prace te były utrudniane przez ciągłe deszcze

- odbywa się procedura przetargowa na przebudowę dróg do nawierzchni asfaltowej, co dotyczy miejscowości (od jednego do czterech odcinków dróg, w zależności od ich długości i od wielkości miejscowości): Niedźwiada, Mała, Lubzina oraz niektórych osiedli w Ropczycach oraz drogi do szkoły w Brzezówce, co stanowi element tworzący zurbanizowaną część Brzezówki zawierającą obiekt, w którym mieści się dom kultury, siedziba OSP i szkoła z oddziałem przedszkolnym

- drogownictwa dotyczą również zadania planistyczne, wykonywane przez firmy specjalistyczne, pod nadzorem referatu dróg Urzędu Miejskiego. Jednym z ważniejszych projektów jest przedłużenie ulicy Przemysłowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w bieżącym roku. Byłoby to fizyczne otwarcie obszaru o powierzchni ponad 70 ha na cele działalności gospodarczej, zwłaszcza przemysłowej, posiadającego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego    

- z drogownictwem związane jest oświetlenie uliczne. W bieżącym roku budowa oświetlenia obejmie obszar wiejski, a więc drogę powiatową relacji Lubzina E4 – Okonin oraz drogę gminną wyznaczoną przez punkty: Łączki Kucharskie (droga wojewódzka w kierunku szkoły w Łopuchowej) przy drodze gminnej Zielona.

- w związku z wnioskami dotyczącymi usprawnienia obsługi na płatnym parkingu w centrum miasta zostaną zakupione dwa parkomaty, w celu bezpośredniego uiszczania opłaty za parkowanie. 

  • Zadania inwestycyjne:

- jak już wielokrotnie wspomniano, najważniejszą tegoroczną inwestycją jest budowa kanalizacji w pięciu jednostkach pomocniczych gminy. Postęp prac jest zgodny z przyjętymi założeniami. Jak zawsze przy tego typu inwestycjach, występują problemy na styku projektu i jego wykonania. Na razie udaje się je rozwiązywać sposobami mediacyjnymi; z pozytywnym głosem doradczym włączają się sołtysi i przewodniczący osiedli. Szczegółowa informacja o realizacji tego zadania została zamieszczona w Ziemi Ropczyckiej nr 5 z 2019 r. Jednocześnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach prowadzi modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, również przy udziale środków unijnych. Są to inwestycje nawzajem sobie potrzebne i uzupełniające się

- hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach jest drugim pod względem ważności zadaniem inwestycyjnym bieżącego roku. Samorząd oczekuje, że wykonawca przyśpieszy realizację zadania, aby była możliwość oddania obiektu w planowanym listopadowo-grudniowym terminie.    

- budowa szkoły w Brzezówce toczy się bez zakłóceń. Pomyślnie zakończył się nabór dzieci do oddziału przedszkolnego, który zacznie działalność od 1 września br., co jest jednym z elementów potwierdzających celowość budowy obiektu. Jeszcze są wolne miejsca dla przedszkolaków. [...]

10 sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 27 maja 2019 r.

27 maja br. samorząd miasta i gminy Ropczyce upamiętnił 29. rocznicę utworzenia samorządu terytorialnego w formie uroczystej sesji Rady Miejskiej. Na porządek obrad sesji złożyły się tradycyjne elementy, jak okolicznościowy wykład i odznaczenia działaczy samorządowych.

Tegoroczna prelekcja nosiła tytuł: Przełom polityczny w Polsce. Idea samorządności lokalnej. Wygłosił ją dr hab. Paweł Kowal, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Pozytywnie ocenił powstanie samorządu terytorialnego i zwrócił uwagę, że utworzenie samorządu to nie jedna data, lecz wieloletni proces zmian i wydarzeń, zapoczątkowany w latach 80-tych. Na sesji zabrał głos również burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, który podziękował działaczom samorządowym za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju idei samorządu terytorialnego, służbom mundurowym, a więc strażakom PSP i OSP oraz Policji za codzienna służbę i pomoc dla samorządu i mieszkańców, w szczególności w tegorocznych, dopiero co minionych, dniach zagrożenia powodziowego, szefom firm za wspieranie stowarzyszeń, które składają się na szeroko rozumiany samorząd terytorialny. Podsumował zmiany w systemie prawa samorządowego i w systemie finansów samorządu, zauważył, że porównanie początków pracy samorządu ze stanem obecnym wypada aktualnie niekorzystnie. Podkreślił, że mimo różnych zawirowań, samorząd terytorialny jest pożyteczną ideą, która powinna umacniać się, bo jako mieszkańcy określonego terytorium powinniśmy decydować w znacznej części o losach swojego terenu.

 

 

 

Afera w bibliotece

    

15 maja gościliśmy w bibliotece niezwykłych gości – aktorów z teatru Maska w Krakowie, którzy przedstawili spektakl ph. Na tropie afery, gdzie podziały się litery.

Dzieci z I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz klasy 0 z Ochronki Sióstr Służebniczek pomagały pani bibliotekarce – Sefanii Bajce oraz detektywowi Bartłomiejowi Lupie w odnalezieniu liter, które znikły z kart bibliotecznych książek. Po żmudnych poszukiwaniach złodzieja liter, licznych wspólnych dociekaniach i domysłach  okazało się, że litery uciekły z biblioteki, ponieważ czuły się samotne. Gdy na scenie pojawiła się Królowa Liter  z Krainy Abecadło, zachęciła dzieci do złożenia ślubowania literkom, że będą je odwiedzać w bibliotece, aby te nie czuły się już samotne i nie uciekały z biblioteki. Mali czytelnicy bardzo chętnie złożyli tę obietnicę i świetnie bawili  się podczas całego przedstawienia. [...]

Jubileusz biblioteki. 70 lat i jeszcze więcej!


Rok 2019 jest dla ropczyckiej biblioteki szczególny; placówka obchodzi jubileusz 70-lecia powstania. 

31 maja w czytelni, w ramach obchodów Dni Ziemi Ropczyckiej, odbył się wykład prof. Władysława Tabasza  pt. „Historia ropczyckiej biblioteki”. Wykładu wysłuchała młodzież kl. II TL z Zespołu Szkół im. ks. Jana Zwierza wraz z opiekunami: Agatą Wojnarowską i Adamem Nowakiem oraz wierni czytelnicy, którzy od wielu lat korzystają z usług biblioteki. Wykładowca przedstawił genezę powstania placówki oraz przekrojowe spojrzenie na działalność kulturalną, oświatową i społeczną biblioteki w niezwykle ciekawej prezentacji multimedialnej.

Jubileusz biblioteki to  szczególny czas. To święto bibliotekarzy, czytelników i  samorządu. Bo przecież każdy dołożył cegiełkę, dzięki której biblioteka publiczna w Ropczycach przetrwała siedem dekad. Cegiełka bibliotekarzy to praca i zaangażowanie, czytelników – przychylność i sympatia dla biblioteki, zaś samorządu – dotacje i wspieranie inicjatyw bibliotekarzy. Oceniając siedemdziesiąt lat działalności, uświadamiamy sobie, jak długą drogę przebyła ropczycka biblioteka. Zdaniem prof. Tabasza, który z biblioteką współpracuje od niemal 30 lat: 70 lat to całkiem spory czas, a wielość poczynań edukacyjnych i dorobek na niwie krzewienia kultury jest całkiem spory, dlatego Ropczycanie powinni i zapewne są dumni, z faktu, że mogą korzystać z oferty biblioteki.

Warto podkreślić, że spotkanie zorganizowane przez pracowników czytelni było znakomitą okazją do wielu wspomnień. [...]

Cała Polska czyta dzieciom, Ropczyce też

      

29 maja Oddział dla Dzieci gościł niecodziennych czytelników, którzy czytali bajki zaproszonym przedszkolakom. Do biblioteki przybyła siostra Agata Zoń – dyrektor Ochronki Sióstr Służebniczek w Ropczycach, Grzegorz Bielatowicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, bryg. Witold Wiercioch – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach oraz sierżant sztabowy Katarzyna Wrona z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Czytającym przysłuchiwały się dzieci z Przedszkola nr 1 w Ropczycach oraz ochronki. Wśród widowni były także najmłodsze studentki naszej Akademii Malucha wraz z mamami. Wszyscy z ciekawością dowiadywali się, jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę, jak Bociek pokonywał swoje kłopoty. Wraz z panią policjant dzieci zastanawiały się, gdzie zniknęła kurka z wiejskiego podwórka, zaś przygody strażaka Leosia przedstawił zebranym pan strażak.

Dzieci były zachwycone spotkaniem z tak interesującymi gośćmi; jesteśmy przekonani, że będą wspominać ten dzień w bibliotece, być może także po wielu latach. [...]

 

 

 

 Motyl w witrażu


Centrum Kultury w Ropczycach już po raz jedenasty organizowało, w ramach Dni Ziemi Ropczyckiej, konkurs plastyczny im. Józefa Mehoffera. Co roku konkurs ma inny temat; był już „Kogut na patyku”, „Motyw roślinny w witrażu”, „Godło Polski w witrażu”, „Twarze”, „Rozeta”, „Przydrożne kapliczki”, „Kwiaty polskie”, „Herb Ropczyc”, „Ptaki”, „Pejzaż”. W tym roku „bohaterem” konkursu był „Motyl w witrażu”. Wspólna jest technika, w jakiej należy wykonać prace – witraż.

Po raz pierwszy konkurs miał zasięg powiatowy, a to ze względu na coraz większe zainteresowanie, jakie wzbudza. Adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, np. klubów seniora. Przy ocenie jury bierze pod uwagę staranność i estetykę prac, ogólny wyraz artystyczny, samodzielność, pomysłowość i oryginalność w zastosowaniu różnych materiałów, a przede wszystkim – zachowanie cech techniki witrażu.

W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Julia Szul (ZS nr 5 w Ropczycach) i Kamil Kaczor (SP nr 3 w Ropczycach) – ex aequo. Drugie miejsce jury przyznało Darii Cesarz (ZS nr 5 w Ropczycach), a trzecie – Klaudii Dąbrowskiej (SP nr 3 w Ropczycach).

Wyróżnienia otrzymały: Maria Krajewska, Gabriela Jaworek, Aleksandra Sado (ZS nr 5 w Ropczycach), Anna Bereś, Joanna Góra (SP nr 3 w Ropczycach).

W trzeciej kategorii wiekowej jury przyznało pierwsze miejsce Beacie Skibie (Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS w Ropczycach), drugie miejsce zajął Jerzy Rój (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim), a trzecie – Mateusz Wójcik (Warsztaty Terapii Zajęciowej CARITAS w Ropczycach). [...]

 

Piknik dla seniorów

 19 maja odbył się piknik dla seniorów w „Ogrodzie dla zdrowia” w Łączkach Kucharskich, którego organizatorami były kluby seniora z Łączek Kucharskich i Niedźwiady. Patronat nad piknikiem objęło Centrum Medyczne „Medyk”.

 

Było wielu zaproszonych gości,  m.in. ks. Marian Baran – proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich,  Renata Samson-Matysek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej, Sylwia Ruszel – dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach, Grzegorz Laska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich, Florian Żuczek – przewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów wraz z wiceprzewodniczącym Wiesławem Strączkiem, Leszek Reguła – sołtys Łączek Kucharskich oraz licznie zgromadzeni seniorzy z Łączek Kucharskich, Niedźwiady i Broniszowa. W roli gospodarza wystąpił Stanisław Mazur – właściciel Centrum Medycznego Medyk

Piknik rozpoczął się występami artystycznymi przygotowanymi przez  członków klubów seniora. Wystąpiła także Grupa Biesiadno-Teatralna Victoria z Broniszowa pod kierunkiem Sławomiry Marciniec. Były piękne śpiewy, skecze, krótkie scenki teatralne oraz tańce integracyjne w aranżacji Katarzyny Sikory, a w wykonaniu seniorów. Nie zabrakło poczęstunku – kiełbasek z grilla, żurku oraz pysznych słodkości, a wszystko dzięki seniorom oraz gościom z Broniszowa, za co serdecznie dziękujemy. [...]

Dzień mamy i taty w Witkowicach

16 i 23 maja w Domu Kultury w Witkowicach świętowali rodzice uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach.

 

16 maja na wspólne świętowanie zaprosiły rodziców przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Ropczycach. W Domu Kultury w Witkowicach spotkało się blisko 120 osób. Dzieci zaprezentowały piękny montaż słowno-muzyczny oraz tańce, m.in. tango i taniec z chustą. Wspaniały występ przygotowały panie: Agata Ziobro, Alina Pietruszka, Anna Nawała i Maria Wągrocka,. Przedszkolaki wykonały laurki i życzenia, a uściskom i przytulaniom nie było końca.

23 maja wspólnie z rodzicami świętowali uczniowie z klas II a i II b ze Szkoły Podstawowej nr 6, przedstawiając bardzo urozmaicony program, w którym znalazły się piosenki, tańce i wiersze. Dzieci do występu przygotowały wychowawczynie: Małgorzata Barcińska i Bogumiła Czarnecka. Niespodzianką był taniec hinduski w wykonaniu zespołu tanecznego „Wesołe nutki” prowadzonego przez panie: Monikę Boś i Małgorzatę Barcińską. Dzieci wręczyły swoim rodzicom piękne, kwiatowe bukiety, a Aneta Gawlik, przewodnicząca Rady Rodziców obdarowała obecnych własnoręcznie zrobionymi pudełkami z kwiatami (flower box). [...]

 

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2019

W sezonie 2019 "Wydarzeniami Roku" objętymi patronatem medialnym przez "Ziemię Ropczycką" będą następujące imprezy:

- "Dni Ziemi Ropczyckiej" - organizowane w terminie od 28 maja do 01 czerwca 2019 roku.

- "Dożynki Gminne", które będą miały miejsce w dniu 18 sierpnia 2019 roku.

Jako jeden z patronów medialnych tych wydarzeń zapraszamy serdecznie do licznego w nich uczestnictwa, oraz przeżywania wspaniałych wrażeń związanych z odbiorem przygotowanych atrakcji.

Redakcja

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej
ul. Bursztyna 1
39-100 Ropczyce
Tel.: (17) 221 82 28
Fax: (17) 221 01 98
NIP: 818-10-05-211
e-mail: redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl
Internet: www.gazeta-ziemiaropczycka.pl

Statystyki

  • 188558Wizyty ogółem:
  • 67111Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: